RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Soft4tex Cloud, S.L.

Cif: B-666042078

Adreça postal: Balançó i Boter 22, 2º

Correu electrònic: info@cepitec.com

Delegat protecció de dades:Andrés Moya

Contacte DPD: Andrés Moya

CEPITEC, com a responsable del lloc web, amb conformitat am el disposat al Reglament (UE) 2016/679 del 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i ala lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vignet en matèria de protecció de dades personals, i per la llie 34/202 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessâries, d'àmbit organitzatiu i técnic, per a garantitzar i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals sols s'utilitzaran per a les següents finalitats:

- Realitzar gestions comercials i administratives necessàries amb usuaris de la web;

- Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en el cas que l'Usuari hagi consentit expresament l'enviament de comunicacions comercials per via electrônica mitjançant subscripció de la NEWSLETTER,

- Respondre a les consultes i/i proporciona informacions requerides per l'usuari.

- Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari.

- Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a l'obtenció de la seva opinió sobre el servei prestat i,

- Notificarli canvis, desenvolupaments importants de la politica de privacitat, avís legal o politica de cookies.

- Es realitzaran analisi de perfils i d'usabilitat.

- Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en cumpliment de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que siguin necesàries en virtut de la lesgislació vigent.

Poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a info@cepitec.com

 

D'acord am la LSSICE, CEPTIEC no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En consecuència, en totes les comunicacions que rebi del presentador, l'usuari té la possibilitat de cancelar el seu consentiment expres per a rebre les comunicacions nostres.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre finalitat de les descrites excepte per obligació lega o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentres duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el plaç màxim de 2 anys per si fos requerit pels Jutjats i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades es el seu consentiment otorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es solicitarà en el moment del marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present politiaca de protecció de dades, suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en que existeixi un relació contractual prèvia mitjançant les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent, serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta mitjançant 

En los casos en que exista una previa relación contractual entre las partes, la legitimación para el desarrollo de las obligaciones administrativas, fiscales, contables y laborales que sean necesarias en virtud de la legislación vigente será la existencia previa de la relación comercial establecida entre las partes. En los casos en que exista una previa relación contractual entre las partes, la legitimación para el desarrollo de las obligaciones administrativas, fiscales, contables y laborales que sean necesarias en virtud de la legislación vigente será la existencia previa de la relación comercial establecida entre las partes.

COMUNICACIONES

Cualquier comunicación remitida quedará incorporada a los sistemas de información de CEPITEC. Al aceptar las presentes condiciones, términos y políticas, el Usuario consiente expresamente a que CEPITEC realice las siguientes actividades y/o acciones, salvo que el Usuario indique lo contrario:

  • El envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales por cualquier medio habilitado informando a los Usuarios de las actividades, servicios, promociones, publicidad, noticias, ofertas y demás información sobre los servicios y productos relacionados con la actividad.
  • En caso de que el Usuario haya consentido expresamente al envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica mediante la suscripción de la NEWSLETTER, el envío de dichas comunicaciones por medios electrónicos informando a los Usuarios de las actividades, servicios, promociones, publicidad, noticias, ofertas y demás información sobre los servicios y productos de CEPITEC iguales o similares a los que fueron inicialmente objeto de contratación o de interés por el Usuario.
  • La conservación de los datos durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.

MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN

Se informa al usuario que los medios habilitados por la empresa para comunicarse con clientes y otros afectados es el teléfono corporativo, los teléfonos móviles de empresa y el correo electrónico corporativo.

Si Vd. remite información personal a través un medio de comunicación distinto a los indicados en este apartado, la EMPRESA quedará exenta de responsabilidad en relación con las medidas de seguridad que disponga el medio en cuestión.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS

CEPITEC no lleva a cabo ninguna cesión o comunicación de datos salvo que exista necesidad razonable para cumplir con un procedimiento judicial, obligación legal o previa obtención del consentimiento del usuario.

Tampoco se realizarán transferencias internacionales de sus datos de carácter personal sin su consentimiento previo sin perjuicio de poder bloquear o cancelar su cuenta si puede haber indicios de la comisión de algún delito por parte del usuario. La información facilitada será solamente la que disponga en este momento el prestador.

CEPITEC no cederá los datos recogidos a terceros salvo que exista necesidad razonable para cumplir con un procedimiento judicial, obligación legal o previa obtención del consentimiento del usuario.

CEPITEC no cederá los datos recogidos a terceros a menos que exista necesidad razonable para cumplir con un procedimiento judicial, obligación legal o previa obtención del consentimiento del usuario. La información que nos proporcione tanto a través de este sitio web como a través de la aplicación será alojada en los servidores de Barcelona, contratados a la empresa Pix Up Business, S.L. con CIF B66908906 y domicilio fiscal sito en Av.Ernest Lluch 32, Tecnocampus 2, 5-2, 08302 Mataró. El tratamiento de los datos de dicha entidad se encuentra regulado mediante un contrato de encargado del tratamiento entre el prestador y dicha empresa. En ningún caso este encargado del tratamiento subcontratará servicios que comporten algún tratamiento de datos por terceros sin nuestro previo consentimiento.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

Como usuario-interesado, puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos ante CEPITEC presentando un escrito a la dirección postal del encabezamiento o enviando un correo electrónico a info@cepitec.com, indicando como Asunto: “LOPD, EJERCICIO DERECHOS”, y adjuntando fotocopia de su DNI o cualquier medio análogo en derecho, tal y como indica la ley.

Derechos:

  • Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
  • Derecho de rectificación o supresión: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
  • Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos.
  • Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.
  • Limitación del tratamiento: conlleva el marcado de los datos personales conservados, con la finalidad de limitar su futuro tratamiento.
  • Portabilidad de los datos: facilitación de los datos objeto de tratamiento al interesado, a fin de que éste pueda transmitirlos a otro responsable, sin impedimentos.
  • Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente.

Como usuario, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del consentimiento.

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haberse visto vulnerados sus derechos con relación a la protección de sus datos (agpd.es).

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN QUE RECABAMOS:

Los datos recogidos por parte del responsable son los siguientes:

– Aquellos que los usuarios suministren a través de los diferentes servicios ofrecidos en la página web

– Aquellos incluidos en los diferentes formularios previstos en la página web

– Datos recogidos a través de las “cookies” para la mejora de la experiencia de la navegación según se informa en la política de cookies.

La negativa a suministrar los datos obligatorios supondrá la imposibilidad de atender la concreta solicitud de que se trate. Usted manifiesta que la información y los datos que nos facilita son exactos, actuales y veraces. Le rogamos que en caso de modificación, comunique inmediatamente la misma a fin de que la información en tratamiento esté en todo momento actualizada y no contenga errores. Si contrata el servicio/compra el producto mediante nuestra página web, le solicitaremos que nos proporcione información sobre usted, incluidos su nombre, datos de contacto e información sobre una tarjeta de crédito o de débito.

A través de esta Política de Privacidad le informamos que las fotografías que estén colgadas en la web son propiedad de CEPITEC, incluyendo las de los menores, en las que, para la obtención de estas, se ha obtenido el consentimiento previo de los padres, tutores o representantes legales mediante la firma de los formularios realizados al efecto por los centros en los cuales los menores forman parte. Sin embargo, los padres, tutores o representantes de los menores, como titulares del ejercicio de los derechos de estos, y siempre previo requerimiento formal por escrito, pueden indicar la negativa al uso de la imagen del menor; en este caso, la imagen se mostrará pixelada.

REDES SOCIALES

Le informamos que CEPITEC puede tener presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan seguidoras en las redes sociales (y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de las redes sociales) de las páginas oficiales de CEPITEC se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario.

CEPITEC tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en la red social, informándole de actividades, productos o servicios del prestador, así como para cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales permitan.

Queda prohibida la publicación de contenidos:

– Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o que realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe.

– Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros y en general cualesquiera sean los contenidos que CEPITEC considere inapropiados.

– Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad, protección de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público, la protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, CEPITEC se reserva la potestad de retirar, sin previo aviso del sitio web o de la red social corporativa aquellos contenidos que se consideren inapropiados.

Las comunicaciones remitidas a través de las redes sociales serán incorporadas a un archivo propiedad de CEPITEC, pudiéndole enviar información de su interés.

Puede acceder a más información, así como consultar las empresas que forman parte de CEPITEC, mediante el siguiente enlace: https://www.cepitec.com/es/politica-de-privacidad-y-aviso-legal.

En todo caso, si Vd. remite información personal a través de la red social, CEPITEC quedará exento de responsabilidad en relación a las medidas de seguridad aplicables a la presente plataforma, debiendo el usuario en caso de querer conocerlas, consultar las correspondientes condiciones particulares de la red en cuestión.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. El Prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de protección necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados. Así mismo, se garantiza también que el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad y seguridad establecidas en la normativa vigente.
ENVÍO CV

En el supuesto de que el usuario envíe su CV a través de nuestra web, le informamos que los datos aportados serán tratados para hacerlo partícipe de los procesos de selección que pueda haber, llevando a cabo un análisis del perfil del solicitante con el objetivo de seleccionar el mejor candidato para el lugar vacante del Responsable. Lo informamos que este es el único procedimiento oficial para aceptar su currículum, de forma que no se aceptarán los currículums remitidos por otro procedimiento diferente. En caso de producirse alguna modificación en los datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo más ante posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados.

Los datos se conservarán durante un plazo máximo de un año, transcurrido el cual se procederá a la supresión de los datos garantizándole un total respecto a la confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción. En este sentido, transcurrido el mencionado plazo, y si desea continuar participando en los procesos de selección del Responsable, le rogamos nos remita nuevamente su currículum.

Los datos se podrán tratar y/o comunicar a las empresas integrantes de nuestro grupo durante el tiempo de conservación de su currículum y para los mismos fines antes informados.

SUBSCRIPCIÓN AL BLOG

En el supuesto de que el usuario se subscriba al blog, le informamos que los datos aportados serán tratados para gestionar su suscripción al blog informativo con aviso de actualización y que se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento. Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, excepto obligación legal.

PARTICIPACIÓN EN FOROS

En caso de que el usuario quiera participar en los foros de la web, le informamos que los datos aportados serán tratados para regular la participación en el mismo. Cualquier registro o transmisión de datos personales que el usuario de este foro facilite supone el conocimiento y aceptación inequívoca del Aviso legal y la Política de Privacidad expuestos en la página web. Los datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimització de los datos o destrucción total de los mismos. Las publicaciones se mostrarán públicamente a los usuarios del foro online.

PUBLICACIÓN DE SU TESTIMONIO

En el supuesto de que el usuario quiera publicar su opinión en la web, le informamos que los datos aportados serán tratados serán para atender las sugerencias propuestas, experiencias u opiniones respecto de los productos y/o servicios para ser publicadas en la página web y así poder ayudar a otros usuarios. Los datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o destrucción total de los mismos. Los testigos se publicarán en nuestra página web. El único dato personal que se publicará del testigo será su nombre.

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CEPITEC se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

LEGISLACIÓN

A todos los efectos las relaciones entre CEPITEC con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta Web, están sometidos a la legislación y jurisdicción española a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona.